Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v KONZOLE a HRY, sro - informácie pre zákazníkov

Na základe Nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len GDPR) vám oznamujeme informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov, ku ktorému dochádza v súvislosti s našou obchodnou činnosťou.

 1. Kontaktné údaje

Správcom osobných údajov je KONZOLE a HRY, s.r.o. Dopravná 1218/2a, 318 00 Plzeň-Škvrňany . Kontaktné údaje pre ochranu osobných údajov sú: gdpr@konzoleahry.cz tel .: +420 773 253 293

 1. Tabuľka spracovanie osobných údajov

Názov spracovanie

účel spracovania

Kategórie osobných údajov

právny titul

doba uloženia

Ďalší príjemcovia

Spracovanie údajov pre objednávku

Zaistenie dodanie tovaru

Kontaktné a fakturačné údaje

Príprava a plnenie zmluvy

Do ukončenia reklamačné lehoty - 2 roky

Prepravné služby

Vytvorenie faktúry a jej archivácie

zákonná evidencia

Kontaktné a fakturačné údaje

Právna povinnosť zo zákona o DPH

10 rokov

Potenciálne kontrola z FU, ČOI a Polícia ČR

Zasielanie obchodných oznámení zákazníkom

Zasielanie informácií zákazníkom

E-mailová adresa

oprávnený záujem

Do podanie námietky - kliknutie na "Nezasielať"

nie sú

Zasielanie obchodných oznámení zaregistrovaným záujemcom

Zasielanie informácií záujemcom

E-mailová adresa

súhlas

Do odvolania súhlasu

nie sú

Zákaznícka súťaž na Facebooku

Marketingové akcie pre zákazníkov

Názov profilu na Facebooku, kontaktné údaje pre zaslanie výhry

oprávnený záujem

Do podanie námietky

nie sú

Odovzdávanie údajov firme Heureka pre službu "Overené zákazníkmi"

Vyhodnocovanie kvality e-shopu

Číslo objednávky, e-mailová adresa

oprávnený záujem

Do podanie námietky

Heureka

Odovzdávanie údajov o prezeranie stránok

Vyhodnocovanie kvality e-shopu

IP adresa, navštívené stránky

oprávnený záujem

Do podanie námietky

Google (Analytics, AdWords), Zoznam (Sklik, Tovar)

Vernostný program (zákaznícke karty)

Poskytovanie zľavy stálym zákazníkom

Kontaktné údaje, údaje o nákupoch

Príprava a plnenie zmluvy

Počas doby platnosti zmluvy

nie sú

Výkup použitého tovaru

Zaistenie bazárového predaja

Kontaktné údaje a číslo občianskeho preukazu (zo zákona)

Príprava a plnenie zmluvy

Počas doby platnosti zmluvy

nie sú

Vybavovanie dotazov zákazníkov

Vybavenie ľubovoľného dotazu k objednávke

E-mailová adresa

Príprava a plnenie zmluvy

Po dobu vybavovania objednávky či reklamácie

nie sú

EET

zákonná povinnosť

E-mailová adresa, Údaje objednávky

právna povinnosť

jednorazové odovzdanie

MFSR

Odovzdávanie e-mailu platobným bránam

Technické zabezpečenie platby objednávky

E-mail, číslo objednávky

Príprava a plnenie zmluvy

jednorazové odovzdanie

GoPay, GPWebPay, Magnus, twist

Získavanie údajov z dotazníkov na internete

Zvyšovanie kvality predaja

Odpovede na otázky v dotazníku

oprávnený záujem

Do podanie námietky

Google

 1. Vysvetlenie k tabuľke a spracovaním

Právne tituly - sú zákonné odôvodnenie spracovania a sú definované v nariadení GDPR, článkoch 6 a 9. Doba uloženia - znamená, po akú dobu sme oprávnení alebo povinní vaše údaje spracovávať a mať ich uložené. Ďalšie príjemcovi - tu uvádzame, akým ďalším príjemcom údaje odovzdávame. Pokiaľ je uvedené "Nie sú", potom to znamená, že je nikomu neposkytujeme. Nemáme v úmysle vaše osobné údaje predávať mimo EÚ, alebo nejakej medzinárodnej organizácii. V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Uzatvorenie alebo plnenie zmluvy", potrebujeme vaše osobné údaje pre uzavretie zmluvy a jej následné plnenie, bez nich nie je možné zmluvu uzavrieť. V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Právna povinnosť", potrebujeme vaše osobné údaje spracovávať na základe zákonných požiadaviek do dobu ustanovenú daným zákonom a po túto dobu toto spracovanie nesmieme obmedziť ani vymazať. Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na účely uvedené v tabuľke. Osobné údaje získavame priamo od vás, nezískavame je z iných zdrojov.

 1. Popis práv dotknutých osôb

Ako subjekt údajov (fyzická osoba, o ktorej sa údaje spracúvajú) máte k vašim osobným údajom tieto práva:

právo

upresnenie

požadovať výpis

Jedná sa o výpis údajov, ktoré o vás vedieme, tzv. Právo na prístup. Výpis vykonáme vo formáte podľa našich možností. Nemáte právo požadovať výpis vo vami stanovenom formáte. Zákazníci e-shopu majú prístup k zadaným osobným údajom na stránkach Môj účet a objednávky.

požadovať opravu

Ak zistíte, že o vás vedieme nepresné, zastarané alebo neúplné údaje, požiadajte o ich opravu alebo doplnenie.

požadovať vymazanie

Výmaz musíme vykonať v prípadoch, kedy by sme mali uložené osobné údaje po stanovenej dobe uloženia alebo nemali platný právny titul.Výmaz nesmieme zo zákona vykonať v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu Plnenie zmluvy alebo Právne povinnosti.

Požadovať obmedzenia spracovania

Toto sa týka spracovania z titulu oprávneného záujmu. K obmedzeniu spracovanie dôjde v prípade podania námietky a obmedzenie bude trvať po dobu posudzovania námietky.

Podať námietku proti spracovaniu

Podať námietku možno v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu oprávneného záujmu. Námietka proti zasielanie obchodných oznámení bude vždy uznaná.

Odvolať súhlas so spracovaním

To je možné v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané na základe súhlasu. Ak ste na spracovanie poskytli súhlas a odvoláte ho, bude spracovanie ukončené.

Požadovať výpis v prenosnom formáte

Výpis v prenosnom formáte môžete požadovať iba v prípadoch spracovania založených na právnych tituloch - plnenia zmluvy a súhlasu.

Podať námietku proti automatizovanému rozhodovanie

Nevykonávame žiadne spracovanie založená na automatizovanom rozhodovanie.

Podať sťažnosť na dozorný úrad

V prípade, že by sme vám na vašu žiadosť do 1 mesiaca neodpovedali, alebo ste sa domnievali, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnými zákonmi, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 1. Spôsob výkonu práv

Pre zákazníkov e-shopu: Ak budete chcieť uplatniť niektoré z týchto práv: Výpis, opravu a výpis v prenosnom formáte môžete vykonať na stránkach Môj účet a Objednávky.Právo na podanie námietky proti spracovaniu sa týka tých spracovania, ktoré sú realizované v oprávnenom záujme. V našom prípade sa jedná len o zasielanie obchodných informácií e-mailom. Toto právo môžete uplatniť kliknutí na "Tlačidlo Nezasielať", ktoré je uvedené v pätičke každého e-mailu a zasielanie bude okamžite ukončené. Odvolať súhlas môžete v prípade zasielania obchodných oznámení pomocou odvolania súhlasu vo vašom profile.

Pre zákazníkov na predajniach: Ak budete chcieť uplatniť niektoré z týchto práv, môžete si podať žiadosť týmto spôsobom: Na predajni bude overená vaša totožnosť podľa občianskeho preukazu a bude s vami spísaná žiadosť a oznámený termín vybavenia. Bez overenia totožnosti nie je možné žiadosť prijať. K dátumu vybavenie vám tu bude po opätovnom overení totožnosti odovzdané písomné Vyrozumenie o výsledku žiadosti a súvisiace materiály. Úkony spojené s výkonom práv dotknutých osôb sú nepripúšťajú bezplatne. Za požiadavku na viac ako jednu kópiu sme však oprávnení účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak sú však žiadosti uznané ako zjavne neopodstatnenej alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, potom môžeme:

 • uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady.
 • odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Ak chcete podať žiadosť elektronicky:

 • zašlite ju e-mailom na adresu gdpr@konzoleahry.cz

Uveďte do nej:

 • Identifikačné údaje - meno, priezvisko, dátum narodenia
 • O výkon akého práva žiadate - pozri Popis práv dotknutých osôb
 • Upresnenie žiadosti - napr. V prípade opravy správne údaje
 • Telefón - pre prípadné upresnenie a dohodli na ďalšom postupe

V prípade, že vzniknú pochybnosti o vašej totožnosti, sme oprávnení vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií pre potvrdenie totožnosti.

/*